Algemene voorwaarden

Algemne voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Blooming BV of op  alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In deze algemene voorwaarden wordt naar Micheline Van de Voorde verwezen als “de coach” of de “opdrachtnemer”
Met de “de klant” wordt iedere natuurlijke of rechtspersoon bedoeld waarmee de coach een overeenkomst sluit tot het verzorgen van individuele coaching, businesscoaching, consultancy trainingen, opleidingen of lezingen, ongeacht of de opdrachtgever of een derde deelneemt. Naar de deelnemer wordt verwezen met “coachee”

Blooming BV behoudt zich het recht de ‘Algemene Voorwaarden’ op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.

 

Artikel 2. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offertes (dit artikel is alleen van toepassing indien er een offerte gemaakt is)

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Coachingtraject

 

 1. De coach start altijd met 1 gratis intakegestprek. Nadien beslist de coachee om al dan niet een coachingtraject aan te gaan.
 2. De coach heeft de opdracht goed begrepen alvorens de sessies te starten.
 3. Het coaching traject van 75 minuten wordt aangegaan voor minimum 10 sessies. Nadien is een verlenging mogelijk mits beiden partijen willen verder gaan.
 4. Alle tarieven zijn  exclusief BTW. Bij verplaatsing wordt er 40 euro per reisuur en 0,40 euro per km aangerekend

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofden dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
 3. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de zestiende dag na de factuurdatum.
 4. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijk inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
 6. Buiten de duidelijk omlijnde afspraken betreffende het coachingtraject zal de coach niet ter beschikking staan om begeleiding te geven.  Telefonische gesprekken zullen na 15 minuten gefactureerd worden aan de afgesproken tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

 1. Op een resultaatgerichte manier zal de coach de coachee begeleiden om toekomstgericht haar inzichten te verhelderen.  Coaching versnelt de vooruitgang van de coachee, maakt haar bewuster van haar doelstellingen en van haar keuzes.
 2. De coachee stemt toe om gecoacht te worden.  Zij aanvaardt het om alle pistes te bespeuren die haar worden voorgesteld om haar doelstellingen te bereiken en alle bronnen te gebruiken waarover zij beschikt.  Zij start het coachingtraject met een positieve ingesteldheid en aanvaardt eventuele tussentijdse opdrachten en taken.  Gedurende het volledige proces draagt de coachee de verantwoordelijkheid voor haar persoonlijke groei.
 3. Coaching gebeurt aanvullend op medische hulpverlening. De reguliere geneeskunde wordt hier als basis van de gezondheidszorg beschouwd. Coaching is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en mag/kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
 4. Opdrachtgever geeft voorkeur aan multidisciplinaire samenwerking en vraagt hiervoor schriftelijke toestemming via het document “Informed Consent”, zodat coaching kan aansluiten bij eventueel andere trajecten van hulpverlening. Indien de klant in behandeling is bij een arts, dient de klant dit zelf vooraf te melden aan de coach.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 

 

 

 

Artikel 10. Annulering / beëindiging van de overeenkomst / afspraken niet nagekomen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtgever betaalde bedrag.
 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht foor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren per aangetekende zending.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject kosteloos. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen de 4 weken tot en met één week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen de week (7 kalenderdagen) het volledige bedrag.
 5. Wanneer de opdrachtgever of deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. Individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 48u is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

 

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen door opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten.

 

Artikel 12. Geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.
 2. Geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Rechtbank van Antwerpen

 

 

Daarom houden klanten van ons.

Het werkt echt! Ik ben thuis gekomen, heb alle ideeën van de dag toegepast in de zaak, alle producten goed gezet op de schappen. Wat heb je me vandaag veel kracht gegeven! Ik ben met de zaak op een punt gekomen dat er bepaalde zaken moeten veranderen, zowel voor mezelf als voor de zaak. Ik krijg beetje bij beetje de kracht en durf veranderingen door te voeren. Na vandaag weet ik dat verandering goed is en dat ik gewoon moet durven!! Een dikke merci voor alles Micheline.
Jolien Peeters
Ik heb al heel veel geleerd van Micheline. Ik heb al verschillende verkooptrainingen gevolgd die echt mijn zaak en mijn team versterkt hebben. Ik heb veel vertrouwen in Micheline, maar vooral Micheline zorgt ervoor dat je vertrouwen krijgt in jezelf. Je krijgt een energieboost die je omzetcijfer fors de hoogte laat ingaan. Ik wil blijven groeien, ik ben na 20 jaar nog altijd gepassioneerd door het beroep van Skin Expert en zal daarom in de toekomst ook kijken wat Blooming voor mij kan betekenen.
Tamara Van Beethoven
De verkooptraining was top, veel nieuwe tips die ik in de praktijk ga toepassen. Merci Micheline voor de goede begeleiding!
Gwendolien De Cooman
Het was top! Ik heb heel veel bijgeleerd, een dikke dankjewel Micheline!
Vicky Schmitz